Släkten Palmstedt, Bylund, Lavén

karl_bylund.jpg

Karl Johan Natanael BylundAge: 72 years18351907

Name
Karl Johan Natanael Bylund
Birth March 25, 1835 35 26
Source: Meta Eriksson
Text:
Nora AI:7 från Skog 1839, Prästbordet 290, till Hernösand 1840
Birth of a brotherBernhard Esaias Bylund
January 11, 1837 (Age 21 months)
Death of a brotherBernhard Esaias Bylund
1838 (Age 2 years)
Source: DISBYT
Publication: http://www.dis.se/dbyindex.htm
Death of a paternal grandfatherEric Bylund
April 8, 1838 (Age 3 years)
Birth of a sisterSelma Christina Bylund
February 6, 1839 (Age 3 years)
Birth of a sisterVendla Maria Bylund
1841 (Age 5 years)
Source: S64
Publication: www.svar.ra.se
Graduation 1853 (Age 17 years)
Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Death of a sisterCarolina Erika Bylund
1856 (Age 20 years)
Source: DISBYT
Publication: http://www.dis.se/dbyindex.htm
MarriageCharlotta Constantia Betty Emilia HolmströmView this family
May 9, 1868 (Age 33 years)
Source: S41
Note: gid 100014.15.11700
Birth of a son
#1
Erik Theodor Bylund
June 8, 1869 (Age 34 years)
Publication: http://www.slaktdata.org/
Note: No 139 (Adress)
Birth of a son
#2
Karl Hjalmar Bylund
August 20, 1870 (Age 35 years)
Publication: http://www.slaktdata.org/
Note: No 2 (Adress)
Residence about 1870 (Age 34 years)
Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Birth of a son
#3
Gunnar Bylund
January 2, 1872 (Age 36 years)
Publication: http://www.slaktdata.org/
Note: No 2 (Adress)
Birth of a daughter
#4
Anna Louise “Lava” Bylund
July 19, 1875 (Age 40 years)
Publication: http://www.slaktdata.org/
Note: No 2 (Adress)
Death of a sisterSelma Christina Bylund
1877 (Age 41 years)
Source: DISBYT
Publication: http://www.dis.se/dbyindex.htm
Death of a fatherPer Erik Bylund
January 21, 1879 (Age 43 years)
Publication: http://www.noray.se/
Note: Anna Erika är änka 1880
Death of a motherAnna Erica Ström
1885 (Age 49 years)
Source: DISBYT
Publication: http://www.dis.se/dbyindex.htm
Residence 1890 (Age 54 years)
Source: S10
Note: Qvarteret Blomman 3:dje Roten
Death August 1, 1907 (Age 72 years)
Publication: http://www.slaktdata.org/
Note: No 399 V:7 (Adress)
Title
Stadsläkare

Family with parents - View this family
father
mother
elder brother
3 years
elder sister
22 months
elder sister
2 years
himself
22 months
younger brother
2 years
younger sister
3 years
younger sister
Family with Charlotta Constantia Betty Emilia Holmström - View this family
himself
wife
Marriage: May 9, 1868Göteborgs Kristine (O)
13 months
son
14 months
son
16 months
son
4 years
daughter

BirthMeta Eriksson
Text:
Nora AI:7 från Skog 1839, Prästbordet 290, till Hernösand 1840
GraduationEric Palmstedts ättlingar
Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
MarriageS41
ResidenceEric Palmstedts ättlingar
Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
ResidenceS10
DeathFöreningen Släktdata
Publication: http://www.slaktdata.org/
Marriage
gid 100014.15.11700
Residence
Qvarteret Blomman 3:dje Roten
Death
No 399 V:7 (Adress)
Note
Vänersborgs Läns Tidning Nyhets- och Annonsblad Fredagen den 2 Aug. 1907 Doktor Karl Bylund Ånyo har en af Vänersborgs stads mest framstående och inflytelserika person skattat åt förgängelsen i det förre regementsläkar.…. och stadsläkaren doktor Karl Bylund aflidit vid 8-tiden på torsdags ……. I en ålder af 72år och 4 månader. Dödsbudet kom icke helt oväntadt ……de två senaste åren har d:r Bylunds hälsa emellanåt varit mindre god och … början af innevarande år aftogo hans krafter på ett oroväckande sätt. Utrustad med stor viljekraft förmådde han dock sköta sina befattningar till omkring mars månads slut, då han nödgades draga sig tillbaka till fullständig hvila och afreste till Saltsjöbaden för att söka stärka sina krafter och sin hälsa. Där ifrån begaf han sig i början af sommaren till Ramlösa, men tyvärr har den allra bästa vård och skötsel icke kunnat förhindra sjukdomens tilltagande och dödens snara närmande. I tisdags åtta dagar sedan återfördes d:r B. till sitt hem här i staden, då det redan länge icke funnits något hopp om hans tillfrisknande. Dr B. föddes i Skogs socken i Vesternorrlands län den 25 mars 1835 och var son af sedermera kyrkoherden P. E. Bylund. Efter att hafva genomgått Hernösands lärovärk aflade han studentexamen i Uppsala år 1853, där han idkade medicinska studier och blef medicine licentiat år 1867. I början af året därpå blef han t.f. provinsialläkare i Vänersborg distrikt och stadsläkare den 19 april 1869, hvilken senare befattning han oafbrutet innehaft till den 7 juni innevarande år, då han beviljats afsked. Vidare har han innehaft följande läkarbefattningar. Han blef 1870 andre bataljonsläkare vid Västgöta Dals regemente, 1876 förste bataljonsläkare vid Västgöta regemente, erhölls 1879 samma befattning vid Västgöta Dals regemente och utnämndes 1890 till regementsläkare vid sagda regemente. Härifrån tog han afsked med pension ungefär vid tiden för regementets förflyttande. Sedan 1877 och till förlidet års slut var han fängelseläkare och sedan 1876 läkare vid Uddevalla- Vänersborg- Herrljunga järnväg. Han har ock tjänstgjort som biträdande fängelseläkare och varit skolläkare vid allmänna lärovärket, flickskolan och intill 1891 vid döfstumskolan. Då d:r B. med varmt intresse sökt följa läkarvetenskapens framsteg, besökte han flera läkarkongresser och gjorde studieresor till Europas förnämsta vetenskapliga läkareinstutioner. När hypnotismen uppkom och det antogs att den skulle blifa ett värdefullt hjälpmedel för läkarne, studerade han denna märkliga företeelse grundligt och hade någon tid ett stort antal patienter. Som hypnotismen var högligen ansträngande för dess utöfare och icke visade sig motsvara förväntningarne, upphörde d:r B. ganska snart helt och hållet därmed. Vid skötandet af sin ansvarsfulla, tålamodspröfvande och tröttande läkarebefattnning har d:r B. ådagalagt icke blott djupgående insikter och pliktrohet utan äfven varm humanitet och stor hjälpsamhet samt hängifvenhet för sitt kall. Aldrig har han dragit sig för mödor och besvär, utan städse stått redo att hjälpa när han påkallats. I månget fattigt hem har han lämnat mer än läkarehjälp. Han var för den skull innerligt afhållen, äfen då han någon gång, där liknöjdhet och vårdslöshet voro allt för långt gångna, nödgades gripa in med skärpa och stränga bestämmelser. I hvarje hem, där sjukdom gjort sitt inträde, var d:r B. ifrigt efterlängtad och hjärtligt välkommen, ty han hade en mäktig hjälp däri och ägde förmåga att ingifva sina patienter mod och hopp genom sitt glada, lugnande och förtroendeingivande sätt. Han skall därför sörjas och saknas i många hem. D:r B. har under nära 40år tillhört Vänerborgs samhälle och därunder på ett mycket värksamt och ofta på ett afgörande sätt ingripit i dess angelägenheter. Hans stora inflytande därvid har berott på hans imponerande, förtroendeingifvande personlighet, ett urbant uppträdande och en framstående vältalighet. Han har ock hyst ett lifligt intresse för allt som rört samhället, satt sig noga in i alla frågor och vid deras lösande sökt göra sina åsikter gällande. Han har för den skull kommit att intaga en framskjuten ledareställning på flera områden. Under 35 à 36 år har han varit ledamot af stadsfullmäktige och däraf ej mindre ön öfver 25 år dess ordförande. Under denna tid lär han blott en enda gång och då af sjukdomsorsak varit frånvarande vid dess sammanträden. Sista gången han skötte ordförandeklubban var vid februarisammanträdet. Som stadsfullmäktiges ordförande hade han de nödiga förutsättningarne, i det han genom sin person, samhällställning, vältalighet och begåfning var synnerligen representativ. Han hade ock förmåga att i korthet klargöra frågorna och att med ordning leda förhandlingarna, som icke alltid aflupit så lugnt och för den skull allt ibland satt ordförandens ledareegenskaper på ganska starka prof. Lifligt intresserad af alla frågor kunde han icke afhålla sig från att kraftigt gripa in vid deras afgörande och intog på grund däraf icke alltid den neutrala ställning, som väl i regeln bör iakttagas af stadsfullmäktiges ordförande. Det må dock framhållas, att han därvid städse efter sin öfvertygelse och uppfattning hade stadens bästa i sikte. Under några och tjugo år var han ordförande i hälsovårdsnämnden och såsom sådan liksom i sin egenskap af stadsläkare sökte han förbättra de sanitära förhållandena i samhället, men härvid ville han gå skonsamt och f…ligt tillväga för att icke pålägga stadens invånare allt för tryckande åtgärder och utgifter. Såsom fattigvårdsstyrelsens ordförande tjänstgjorde han under 7 år, därvid både hans goda hjärta, noggranna kännedom om stadens befolkning och praktiska blick gjorde sig till alla parters fromma gällande. D:r B:s skötebarn var barnhemmet, i hvars värksamhet, som låg honom varmt om hjärtat, han deltagigt ända sedan dess början såsom styrelsens ordförande. Denna välsignelsebringande, anspråkslösa inrättning står i stor tacksamhetsskuld till den hädangångne. Äfven flickskolan hade d:r B. ett pålitligt stöd under de 17 år han varit styrelsens ordförande. Under 25 landsting eller sedan 1882 har d:r B. representerat staden i Elfsborgs läns landsting och vid flertalet af dessa landsting varit ordförande i undervisningsutskottet. Hans förmåga och insikter hafva därvid ofta gjort sig gällande och han har städes varit en gärna hörd talare då det gällt sjukvård, undervisning, uppfostran och humanitära åtgärder. Många andra förtroendeuppdrag hafva kommit honom till del. En högt stående och ombetrodd ordensbroder bland frimurare har han varit S:t Johannislogens i Vänersborg ordförande mästare. Han var dekorerad med Vasaordens och Nordstjärneorderns riddarstjärnor. D:r B. har såsom allmänt är kändt stått nära förbunden med stadens utveckling och alla dess företag under de 40 år, som han tillhört samhället och han kommer att intaga en betydande plats i stadens historia samt minnas med aktning och tacksamhet. Den aflidne sörjes närmast af efterlefvande maka, son, dotter och måg. Under dödsdagen flaggades allmänt i samhället.
Note
*********** Namn: Carl Johan Natanael Födelsedatum: 1835-03-25 i Skog Födelseort: Ro Faderns namn: P E Bylund Moderns namn: A. Erica Anmärkning: Vice comminister Arkiv: Skogs kyrkoarkiv, Västernorrland (HLA/1010177) Information om register: Födelseregister - Ådalens släktforskarförening
Note
Döds/begr.datum 1907-08-01/....-..-.. Kön M Namn Karl Bylund Adress No 399 V:7 Ålder .. Dödsorsak Cancer hepatit Födelsedatum 35-03-25 Födelseadress .. Norm. födelseadress
Media objectkarl_bylund.jpg
karl_bylund.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 211 × 317 pixels
File size: 10 KB
Type: Photo
Note: Karl Johan Bylund
Media objectKarl Johan Natanael BylundKarl Johan Natanael Bylund
Format: image/jpeg
Image dimensions: 350 × 578 pixels
File size: 31 KB
Note: http:/aforum.genealogi.se/discus/messages/11906/126664.html?1198169358
Media objectCarl_Bylund_född_1835_135305.jpg
Carl_Bylund_född_1835_135305.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 350 × 594 pixels
File size: 91 KB
Type: Photo
Source: https://www.genealogi.se/faktabanken/portrattfynd/uppland/uppsala/henri_osti_/141784
Media objectAnna, Karl, Lisa BylundAnna, Karl, Lisa Bylund
Format: image/jpeg
Image dimensions: 721 × 1,240 pixels
File size: 471 KB
Type: Photo
Media objectAnna, Karl, Lisa BylundAnna, Karl, Lisa Bylund
Format: image/jpeg
Image dimensions: 1,200 × 947 pixels
File size: 538 KB
Type: Photo
Media objectVMVP1493.jpg
VMVP1493.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 1,200 × 925 pixels
File size: 347 KB
Type: Photo
Media objectVM21770_019.jpg
VM21770_019.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 960 × 1,240 pixels
File size: 444 KB
Type: Photo
Media objectVMV0539.jpg
VMV0539.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 885 × 1,240 pixels
File size: 422 KB
Type: Photo
Media objectVMVBG01306.jpg
VMVBG01306.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 602 × 840 pixels
File size: 79 KB
Type: Photo
Media objectVMMH00033(1).jpg
VMMH00033(1).jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 736 × 1,240 pixels
File size: 634 KB
Type: Photo
Media objectKarl Bylund 1882 (ca 47 år)Karl Bylund 1882 (ca 47 år)
Format: image/jpeg
Image dimensions: 738 × 1,240 pixels
File size: 572 KB
Type: Photo
Media objectVMV0421.jpg
VMV0421.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 1,200 × 952 pixels
File size: 758 KB
Type: Photo