Släkten Palmstedt, Bylund, Lavén

karl_bylund.jpg

Karl Johan Natanael BylundÅlder: 72 år18351907

Namn
Karl Johan Natanael Bylund
Född 25 mars 1835 35 26
Källa: Meta Eriksson
Text:
Nora AI:7 från Skog 1839, Prästbordet 290, till Hernösand 1840
Brors födelseBernhard Esaias Bylund
11 januari 1837 (Ålder 21 månader)
Broderns dödBernhard Esaias Bylund
1838 (Ålder 2 år)
Källa: DISBYT
Publicering: http://www.dis.se/dbyindex.htm
Farfars dödEric Bylund
8 april 1838 (Ålder 3 år)
Systers födelseSelma Christina Bylund
6 februari 1839 (Ålder 3 år)
Systers födelseVendla Maria Bylund
1841 (Ålder 5 år)
Källa: S64
Publicering: www.svar.ra.se
Examen 1853 (Ålder 17 år)
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Systerns dödCarolina Erika Bylund
1856 (Ålder 20 år)
Källa: DISBYT
Publicering: http://www.dis.se/dbyindex.htm
ÄktenskapCharlotta Constantia Betty Emilia HolmströmVisa denna familj
9 maj 1868 (Ålder 33 år)
Källa: S41
Anteckning: gid 100014.15.11700
Sons födelse
nr 1
Erik Theodor Bylund
8 juni 1869 (Ålder 34 år)
Publicering: http://www.slaktdata.org/
Anteckning: No 139 (Adress)
Sons födelse
nr 2
Karl Hjalmar Bylund
20 augusti 1870 (Ålder 35 år)
Publicering: http://www.slaktdata.org/
Anteckning: No 2 (Adress)
Bosatt ungefär 1870 (Ålder 34 år)
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Sons födelse
nr 3
Gunnar Bylund
2 januari 1872 (Ålder 36 år)
Publicering: http://www.slaktdata.org/
Anteckning: No 2 (Adress)
Dotters födelse
nr 4
Anna Louise ”Lava” Bylund
19 juli 1875 (Ålder 40 år)
Publicering: http://www.slaktdata.org/
Anteckning: No 2 (Adress)
Systerns dödSelma Christina Bylund
1877 (Ålder 41 år)
Källa: DISBYT
Publicering: http://www.dis.se/dbyindex.htm
Faderns dödPer Erik Bylund
21 januari 1879 (Ålder 43 år)
Publicering: http://www.noray.se/
Anteckning: Anna Erika är änka 1880
Moderns dödAnna Erica Ström
1885 (Ålder 49 år)
Källa: DISBYT
Publicering: http://www.dis.se/dbyindex.htm
Bosatt 1890 (Ålder 54 år)
Källa: S10
Anteckning: Qvarteret Blomman 3:dje Roten
Död 1 augusti 1907 (Ålder 72 år)
Publicering: http://www.slaktdata.org/
Anteckning: No 399 V:7 (Adress)
Titel
Stadsläkare

Familj med föräldrar - Visa denna familj
fader
moder
äldre bror
3 år
äldre syster
22 månader
äldre syster
2 år
han själv
22 månader
yngre bror
2 år
yngre syster
3 år
yngre syster
Familj med Charlotta Constantia Betty Emilia Holmström - Visa denna familj
han själv
maka
Äktenskap: 9 maj 1868Göteborgs Kristine (O)
13 månader
son
14 månader
son
16 månader
son
4 år
dotter

FöddMeta Eriksson
Text:
Nora AI:7 från Skog 1839, Prästbordet 290, till Hernösand 1840
ExamenEric Palmstedts ättlingar
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
ÄktenskapS41
BosattEric Palmstedts ättlingar
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
BosattS10
DödFöreningen Släktdata
Publicering: http://www.slaktdata.org/
Äktenskap
gid 100014.15.11700
Bosatt
Qvarteret Blomman 3:dje Roten
Död
No 399 V:7 (Adress)
Anteckning
Vänersborgs Läns Tidning Nyhets- och Annonsblad Fredagen den 2 Aug. 1907 Doktor Karl Bylund Ånyo har en af Vänersborgs stads mest framstående och inflytelserika person skattat åt förgängelsen i det förre regementsläkar.…. och stadsläkaren doktor Karl Bylund aflidit vid 8-tiden på torsdags ……. I en ålder af 72år och 4 månader. Dödsbudet kom icke helt oväntadt ……de två senaste åren har d:r Bylunds hälsa emellanåt varit mindre god och … början af innevarande år aftogo hans krafter på ett oroväckande sätt. Utrustad med stor viljekraft förmådde han dock sköta sina befattningar till omkring mars månads slut, då han nödgades draga sig tillbaka till fullständig hvila och afreste till Saltsjöbaden för att söka stärka sina krafter och sin hälsa. Där ifrån begaf han sig i början af sommaren till Ramlösa, men tyvärr har den allra bästa vård och skötsel icke kunnat förhindra sjukdomens tilltagande och dödens snara närmande. I tisdags åtta dagar sedan återfördes d:r B. till sitt hem här i staden, då det redan länge icke funnits något hopp om hans tillfrisknande. Dr B. föddes i Skogs socken i Vesternorrlands län den 25 mars 1835 och var son af sedermera kyrkoherden P. E. Bylund. Efter att hafva genomgått Hernösands lärovärk aflade han studentexamen i Uppsala år 1853, där han idkade medicinska studier och blef medicine licentiat år 1867. I början af året därpå blef han t.f. provinsialläkare i Vänersborg distrikt och stadsläkare den 19 april 1869, hvilken senare befattning han oafbrutet innehaft till den 7 juni innevarande år, då han beviljats afsked. Vidare har han innehaft följande läkarbefattningar. Han blef 1870 andre bataljonsläkare vid Västgöta Dals regemente, 1876 förste bataljonsläkare vid Västgöta regemente, erhölls 1879 samma befattning vid Västgöta Dals regemente och utnämndes 1890 till regementsläkare vid sagda regemente. Härifrån tog han afsked med pension ungefär vid tiden för regementets förflyttande. Sedan 1877 och till förlidet års slut var han fängelseläkare och sedan 1876 läkare vid Uddevalla- Vänersborg- Herrljunga järnväg. Han har ock tjänstgjort som biträdande fängelseläkare och varit skolläkare vid allmänna lärovärket, flickskolan och intill 1891 vid döfstumskolan. Då d:r B. med varmt intresse sökt följa läkarvetenskapens framsteg, besökte han flera läkarkongresser och gjorde studieresor till Europas förnämsta vetenskapliga läkareinstutioner. När hypnotismen uppkom och det antogs att den skulle blifa ett värdefullt hjälpmedel för läkarne, studerade han denna märkliga företeelse grundligt och hade någon tid ett stort antal patienter. Som hypnotismen var högligen ansträngande för dess utöfare och icke visade sig motsvara förväntningarne, upphörde d:r B. ganska snart helt och hållet därmed. Vid skötandet af sin ansvarsfulla, tålamodspröfvande och tröttande läkarebefattnning har d:r B. ådagalagt icke blott djupgående insikter och pliktrohet utan äfven varm humanitet och stor hjälpsamhet samt hängifvenhet för sitt kall. Aldrig har han dragit sig för mödor och besvär, utan städse stått redo att hjälpa när han påkallats. I månget fattigt hem har han lämnat mer än läkarehjälp. Han var för den skull innerligt afhållen, äfen då han någon gång, där liknöjdhet och vårdslöshet voro allt för långt gångna, nödgades gripa in med skärpa och stränga bestämmelser. I hvarje hem, där sjukdom gjort sitt inträde, var d:r B. ifrigt efterlängtad och hjärtligt välkommen, ty han hade en mäktig hjälp däri och ägde förmåga att ingifva sina patienter mod och hopp genom sitt glada, lugnande och förtroendeingivande sätt. Han skall därför sörjas och saknas i många hem. D:r B. har under nära 40år tillhört Vänerborgs samhälle och därunder på ett mycket värksamt och ofta på ett afgörande sätt ingripit i dess angelägenheter. Hans stora inflytande därvid har berott på hans imponerande, förtroendeingifvande personlighet, ett urbant uppträdande och en framstående vältalighet. Han har ock hyst ett lifligt intresse för allt som rört samhället, satt sig noga in i alla frågor och vid deras lösande sökt göra sina åsikter gällande. Han har för den skull kommit att intaga en framskjuten ledareställning på flera områden. Under 35 à 36 år har han varit ledamot af stadsfullmäktige och däraf ej mindre ön öfver 25 år dess ordförande. Under denna tid lär han blott en enda gång och då af sjukdomsorsak varit frånvarande vid dess sammanträden. Sista gången han skötte ordförandeklubban var vid februarisammanträdet. Som stadsfullmäktiges ordförande hade han de nödiga förutsättningarne, i det han genom sin person, samhällställning, vältalighet och begåfning var synnerligen representativ. Han hade ock förmåga att i korthet klargöra frågorna och att med ordning leda förhandlingarna, som icke alltid aflupit så lugnt och för den skull allt ibland satt ordförandens ledareegenskaper på ganska starka prof. Lifligt intresserad af alla frågor kunde han icke afhålla sig från att kraftigt gripa in vid deras afgörande och intog på grund däraf icke alltid den neutrala ställning, som väl i regeln bör iakttagas af stadsfullmäktiges ordförande. Det må dock framhållas, att han därvid städse efter sin öfvertygelse och uppfattning hade stadens bästa i sikte. Under några och tjugo år var han ordförande i hälsovårdsnämnden och såsom sådan liksom i sin egenskap af stadsläkare sökte han förbättra de sanitära förhållandena i samhället, men härvid ville han gå skonsamt och f…ligt tillväga för att icke pålägga stadens invånare allt för tryckande åtgärder och utgifter. Såsom fattigvårdsstyrelsens ordförande tjänstgjorde han under 7 år, därvid både hans goda hjärta, noggranna kännedom om stadens befolkning och praktiska blick gjorde sig till alla parters fromma gällande. D:r B:s skötebarn var barnhemmet, i hvars värksamhet, som låg honom varmt om hjärtat, han deltagigt ända sedan dess början såsom styrelsens ordförande. Denna välsignelsebringande, anspråkslösa inrättning står i stor tacksamhetsskuld till den hädangångne. Äfven flickskolan hade d:r B. ett pålitligt stöd under de 17 år han varit styrelsens ordförande. Under 25 landsting eller sedan 1882 har d:r B. representerat staden i Elfsborgs läns landsting och vid flertalet af dessa landsting varit ordförande i undervisningsutskottet. Hans förmåga och insikter hafva därvid ofta gjort sig gällande och han har städes varit en gärna hörd talare då det gällt sjukvård, undervisning, uppfostran och humanitära åtgärder. Många andra förtroendeuppdrag hafva kommit honom till del. En högt stående och ombetrodd ordensbroder bland frimurare har han varit S:t Johannislogens i Vänersborg ordförande mästare. Han var dekorerad med Vasaordens och Nordstjärneorderns riddarstjärnor. D:r B. har såsom allmänt är kändt stått nära förbunden med stadens utveckling och alla dess företag under de 40 år, som han tillhört samhället och han kommer att intaga en betydande plats i stadens historia samt minnas med aktning och tacksamhet. Den aflidne sörjes närmast af efterlefvande maka, son, dotter och måg. Under dödsdagen flaggades allmänt i samhället.
Anteckning
*********** Namn: Carl Johan Natanael Födelsedatum: 1835-03-25 i Skog Födelseort: Ro Faderns namn: P E Bylund Moderns namn: A. Erica Anmärkning: Vice comminister Arkiv: Skogs kyrkoarkiv, Västernorrland (HLA/1010177) Information om register: Födelseregister - Ådalens släktforskarförening
Anteckning
Döds/begr.datum 1907-08-01/....-..-.. Kön M Namn Karl Bylund Adress No 399 V:7 Ålder .. Dödsorsak Cancer hepatit Födelsedatum 35-03-25 Födelseadress .. Norm. födelseadress
Mediaobjektkarl_bylund.jpg
karl_bylund.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 211 × 317 pixlar
Filstorlek: 10 KB
Typ: Foto
Anteckning: Karl Johan Bylund
MediaobjektKarl Johan Natanael BylundKarl Johan Natanael Bylund
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 350 × 578 pixlar
Filstorlek: 31 KB
Anteckning: http:/aforum.genealogi.se/discus/messages/11906/126664.html?1198169358
MediaobjektCarl_Bylund_född_1835_135305.jpg
Carl_Bylund_född_1835_135305.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 350 × 594 pixlar
Filstorlek: 91 KB
Typ: Foto
Källa: https://www.genealogi.se/faktabanken/portrattfynd/uppland/uppsala/henri_osti_/141784
MediaobjektAnna, Karl, Lisa BylundAnna, Karl, Lisa Bylund
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 721 × 1 240 pixlar
Filstorlek: 471 KB
Typ: Foto
MediaobjektAnna, Karl, Lisa BylundAnna, Karl, Lisa Bylund
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 1 200 × 947 pixlar
Filstorlek: 538 KB
Typ: Foto
MediaobjektVMVP1493.jpg
VMVP1493.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 1 200 × 925 pixlar
Filstorlek: 347 KB
Typ: Foto
MediaobjektVM21770_019.jpg
VM21770_019.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 960 × 1 240 pixlar
Filstorlek: 444 KB
Typ: Foto
MediaobjektVMV0539.jpg
VMV0539.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 885 × 1 240 pixlar
Filstorlek: 422 KB
Typ: Foto
MediaobjektVMVBG01306.jpg
VMVBG01306.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 602 × 840 pixlar
Filstorlek: 79 KB
Typ: Foto
MediaobjektVMMH00033(1).jpg
VMMH00033(1).jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 736 × 1 240 pixlar
Filstorlek: 634 KB
Typ: Foto
MediaobjektKarl Bylund 1882 (ca 47 år)Karl Bylund 1882 (ca 47 år)
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 738 × 1 240 pixlar
Filstorlek: 572 KB
Typ: Foto
MediaobjektVMV0421.jpg
VMV0421.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 1 200 × 952 pixlar
Filstorlek: 758 KB
Typ: Foto